Gary Leppla

Gary Leppla
Past President
Dayton, OH